Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

 1. Definice
  1. V těchto obchodních podmínkách:
   1. „Provozovatel“ je Společnost Onboardio s.r.o., IČO: 11766093, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.
   2. „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Onboardio, mezi jejíž hlavní funkcionality patří HR - komplexní řešení náborového procesu a která je dostupná z internetové adresy onboardio.cz a onboardio.pro.
   3. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
   4. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
   5. „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
   6. „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
   7. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
   8. „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.
 2. Užívání Aplikace
  1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
  2. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
  3. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
  4. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.
  5. Provozovatel garantuje dostupnost Aplikace 24 hodin denně a 7 dní v týdnu s výjimkou dopředu oznámených odstávek potřebných pro pravidelné aktualizace a další vylepšovaní funkcionalit Aplikace.
  6. Uživatel bere na vědomí, že Dostupnost Aplikace může být omezená a/anebo vyloučená, a to z důvodu potřeby pravidelných updatů anebo z důvodu jiných náhodných událostí, které nastaly bez zavinění a/anebo vůle Provozovatele.
 3. Databáze
  1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
  2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
  3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
  4. Provozovatel je povinen zabezpečit, aby všechny Informace uložené prostřednictvím Aplikace na server byly dostatečně chráněné před ztrátou, narušením, zničením, či případným zneužitím, neoprávněným zpřístupněním, poskytnutím, zveřejněním anebo jinou nedovolenou či protiprávní operací.
 4. Odpovědnost za škodu
  1. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené Uživateli nedovoleným anebo nesprávným užíváním Aplikace, včetně Bezplatné verze Aplikace Uživatelem anebo jakýmikoliv třetími osobami.
  2. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za obsah, správnost ani úplnost Informací uložených, shromážděných anebo generovaných Uživatelem prostřednictvím Aplikace; především však Provozovatel nezodpovídá za soulad Informací s příslušnými právními předpisy, stejně jako za použití Informací Uživatelem.
 5. Změna VOP
  1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
  2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době tři (3) kalendářní měsíce, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
  3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
 6. Ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
  2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete zde: onboardio.cz/bezpecnost-a-gdpr.html
 7. Rozhodné právo
  1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
  3. Od těchto VOP je možné se odchýlit jen na základě písemné dohody Provozovatele a Uživatele.
 8. Účinnost
  1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 10. 2023